Norme procedurale interne privind organizarea si desfasurarea procedurii simplificate de atribuire a contractelor de achizitie publica ce au ca obiect Servicii sociale si alte servicii specifice

Dispozitia nr. 112 din 24.05.2022 privind aprobarea normelor procedurale interne privind organizarea si desfasurarea procedurii simplificate de atribuire a contractelor de achizitie publica ce au ca obiect Servicii sociale si alte servicii specifice, prevazute in Anexa nr. 2 din Legea nr. 98 /2016 privind achizitiile publice

Primarul Comunei Mandra,

Avind in vedere prevederile art. 2, alin. 2, art. 7, alin. 2 Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, art. 101, alin. 1 din H.G. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si art. 155 alin.(1) lit. d, alin. 5, lit. c din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ; In temeiul prevederilor art. 196 alin.(1) lit.,,b’’ din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Dispune:

DESCARCĂ ÎNTREGUL DOCUMENT DE MAI JOS – FORMAT PDF