Anunț: Proiect de hotarire privind aprobarea Regulamentului de vânzare bunuri imobile

Proiect de hotărîre privind aprobarea Regulamentului privind procedura de vânzare a bunurilor imobile (terenuri şi construcţii) aflate în domeniul privat al Comunei Mândra

Consiliul Local al comunei Mândra, întrunit in şedinţa ordinară

Avînd în vedere prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, prevederile art. 129, alin. 2 lit. c, alin. 6 lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul adminstrativ;

In temeiul art. 139, alin. 1 si art. 196, alin. 1, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Hotărăşte:

Art. 1 – Se aprobă Regulamentul privind procedura de vânzare a bunurilor imobile (terenuri şi construcţii) aflate în domeniul privat al Comunei Mândra, conform anexei la prezenta hotărîre, care face parte integrantă din aceasta.

Art. 2 – Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de catre Primarul comunei Mândra.

Iniţiator – Primar: Taflan Ioan Şerban

Avizat – Secretar general: Galea Dorin