Anunt organizare concurs pentru ocuparea postului: 1 post muncitor calificat I

COMUNA MÂNDRA anunţă organizarea concursului pentru ocuparea următoarelor posturi vacante: 1 post muncitor calificat I – compartiment gospodarire comunala

Concursul va avea loc în data de 13.02.2018, ora 1000 proba scrisă si 14.02.2018 ora 1200 interviul la sediul Primariei Comunei Mândra.

Termenul limită de depunere a dosarelor este până în data de 02.02.2018. Dosarul se depune la secretariatul Primariei Comunei Mândra, cu sediul in localitatea Mândra, nr. 364, judetul Brasov.

Pentru a participa la concurs candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Dosarul candidaţilor trebuie să cuprindă :

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor;
d) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;

Conditii specifice :

– Studii medii sau gimnaziale,
– permis de conducere categoria Tr.

Bibliografie :

– Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,
– O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice,
– H.G. nr. 1391/2006 Regulamentul de aplicare a Codului rutier.
Informatii suplimentare se obtin de la secretarul Comunei Mândra la tel. 0268/247618.

PRIMAR,
TAFLAN IOAN SERBAN