Anunt concurs pentru ocuparea functiei publice de consilier juridic

Comuna Mândra organizează la sediul său din Mandra, nr. 364, judetul Brasov concurs pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante de: – consilier juridic, gradul asistent in cadrul compartimentului juridic al aparatului de specialitate al Primarului comunei Mandra.

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2). În acest sens, poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
i ) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

Condiţii specifice :

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice,
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de execuţie vacante de minim 1 an,
– cunostinte operare calculator – nivel mediu.

Concursul se va desfasura la sediul Comunei Mandra din Mandra, nr. 364. judetul Brasov.

Data de desfasurare a concursului :
● 01.04.2019, ora 10 – proba scrisa
● 03.04.2019, ora 10 – interviul.

Dosarele de inscriere la concurs se vor depune în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a la sediul Primariei comunei Mandra in conformitate cu art.49 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare.

În vederea participării la concurs, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, candidaţii depun dosarul de concurs, care va conţine în mod obligatoriu:
a) formularul de înscriere;
b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d) cazierul judiciar;
e) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
f) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

(3) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

(4) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. d) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Atribuţiile postului functiei de executie – consilier juridic, asistent

– ţine evidenţa ,studiază şi extrage din Monitoarele Oficiale actele normative care privesc aplicarea corectă a legii în cadrul Primariei,
– întocmeşte referate şi proiecte de hotărâri supuse atenţiei Consiliului local,
– asigura cadrul legal de aplicare a legiilor fondului funciar,
– organizează şi urmăreşte activitatea de cunoaştere a legislaţiei în domeniu,
– reprezintă în faţa instanţelor judecătoreşti şi în raport cu persoanele fizice şi juridice interesate,
– participă în instanţa judecătorească în calitate de delegat ,ca parte informatoare
– soluţionează în termen legal cererile şi solicitările provenite de la cetăţeni repartizate in sarcina sa,
– participă la şedinţe pe teme de administratie publica organizate pe plan local şi judeţean,
– asistarea persoanelor varstnice la incheierea contractelor de intretinere in fata Notarului Public in conformitate cu art. 30 din Legea nr. 17/2000,
– participa la efectuarea anchetelor sociale efectuate din oficiu sau la solicitarea altor institutii abilitate,
– Întocmeşte şi transmite rapoartele statistice prevăzute de lege în domeniul său de activitate;
– Ia măsuri de sancţionare a celor ce nu respectă prevederile legale în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului;
– Este împuternicitul primarului, ca organ de control în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului;
– Contribuie şi urmăreşte realizarea investiţiilor realizate în comună finanţate din surse bugetare şi extrabugetare;
– Elaborează proiectele de acte normative şi a altor reglementării specifice autorităţilor administraţie publice locale pentru domeniul său de activitate;
– Creează rapoarte, documente, situaţii, studii, evaluări referitoare la activitatea specifică compartimentului său;

BIBLIOGRAFIE pentru concursul organizat pentru ocuparea functiei de executie – consilier juridic

Legea nr.188/1999 – privind Statutul functionarilor publici, republicata si actualizata,
Legea nr.7/2004 – Codul de conduita a functionarilor publici, republicata
Legea nr.215/2001 – a administratiei publice locale, actualizata,
Legea nr. 554/2004 contenciosului administrativ,
Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia,
Legea nr. 287/2009 Codul civil, republicată,
Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată,
H.G. nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă.

Primar,
TAFLAN IOAN SERBAN