▮ Privind aprobarea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2018

• Consiliul Local al comunei Mândra, intrunit in sedinta ordinara din data de 23.11.2017, vazand prevederile TITLULUI IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale si ale art. 36, alin. 2 lit. b, alin. 4, lit. c din Legea nr. 215/2001 privind Administratia publica locala, republicata; In temeiul art. 45, alin. 2, lit. c si art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind Administratia publica locala, republicata:

HOTARASTE:

• Art. 1- Se aproba impozitele si taxele locale, cu aplicare de la data de 01.01.2018 stabilite conform anexelor nr. 1 si 2 la prezenta hotarire, care fac parte integranta din aceasta.
• Art. 2 – Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de catre primarul comunei Mândra.

INITIATOR: PRIMAR, TAFLAN IOAN SERBAN

ANEXA NR. 1
ANEXA NR. 2 – ALTE IMPOZITE SI TAXE LOCALE