Anunț- Promovare în grad, referent de specialitate, cadastru agricol

Comuna Mândra anunță organizarea examenului pentru promovare in grad a următorului post: referent de specialitate, grad I in cadrul compartimentului cadastru agricol.

Concursul va avea loc in data de 21.02.2022, ora 10:00, proba scrisă, la sediul Primariei Comunei Mândra.
Timpul alocat pentru susținerea probei scrise este de 2 ore.

Condițiile generale de participare la examenul pentru promovare in grad profesional:

Să îndepliriească condițiile prevăzute de art. 554 alin. 5 din O.U.G. nr57/2019 Codul administrativ:
— să aiba cel puțin 3 ani vechime in gradul profesional al funcției din care promovează;
– să fi obținut cel putin calificativul „foarte bine” la evaluarea anuală a performanțelor individuale in ultimii 3 ani calendaristici;

Bibliografia pentru concurs este următoarea:

– O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ;
– Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată;
– H.G. nr. 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea in posesie a proprietarilor;
– Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in România;
– H.G. nr. 401/2013 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate
in mod abuziv in perioada regimului comunist in România;
– Legea nr. 7/1996 a cadastrului și a pub1icității imobiliare, republicată;
– Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamenlului de avizare, recepție și înscriere in evidențele de cadastru și carte funciară.

Primar: TAFLAN IOAN SERBAN
Secretar general: GALEA DORIN