Anunț privind Proiectul bugetului local al comunei Mândra pe anul 2024

Potrivit prevederilor art. 39, alin. 3 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, pe baza veniturilor proprii şi a sumelor repartizate de către Direcţia generală a finanţelor publice judeţenă, ordonatorii principali de credite, în termen de 15 zile de la publicarea legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I, definitivează proiectul bugetului local, care se publică în presa locală sau se afişează la sediul unităţii administrativ-teritoriale.

Raportat la cele prezentate mai sus şi avînd în vedere Legea nr. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024 vă aducem la cunoştinţă proiectul de act normativ: Proiectul bugetului local al comunei Mândra pe anul 2024 întocmit potrivit prevederilor art. 19 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, Legii nr. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024 şi prevederile art. 129, alin. 2 lit. b şi alin. 4, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Avînd în vedere prevederile art. 39, alin. 3 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale locuitorii unităţii administrativ-teritoriale pot depune contestaţii privind proiectul de buget în termen de 15 zile de la data publicării sau afişării acestuia.

Contestaţiile cu privire la proiectul de buget se vor putea depune până cel târziu în data de 31.01.2024 orele 16 la sediul Primăriei comunei Mândra din satul Mândra, str. Principală nr. 364 sau prin poştă cu scrisoare recomandată şi aviz de primire.

Proiect buget Local – Comuna Mândra – Jud. Brașov – 2024

■ Anunț privind Proiectul bugetului local al comunei Mândra pe anul 2024

■ Proiect de hotărîre privind aprobarea bugetului local al comunei Mândra pe anul 2024

■ Anexa 1 – ACTIVITĂȚI FINANȚATE DIN BUGETUL LOCAL – SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE – 2024

■ Anexa 2 – ACTIVITĂȚI FINANȚATE DIN BUGETUL LOCAL – SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE – 2024

■ Anexa 3 – ACTIVITĂȚI FINANȚATE DIN BUGETUL LOCAL – SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE – 2024