Anunț organizare concurs pentru următorul post: consiler, debutant în cadrul compartimentului registratură şi secretariat

COMUNA MÂNDRA anunţă organizarea concursului pentru ocuparea următorului post vacant: consiler, debutant în cadrul compartimentului registratură şi secretariat

Concursul va avea loc în data de 25.09.2017, ora 1000 proba scrisă si 27.09.2017 ora 1000 interviul la sediul Primariei Comunei Mândra.

Termenul limită de depunere a dosarelor este până în data de 18.09.2017. Dosarul se depune la secretariatul Primariei Comunei Mândra, cu sediul in localitatea Mândra, nr. 364, judetul Brasov.

Pentru a participa la concurs candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii :
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Dosarul candidaţilor trebuie să cuprindă :

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor;
d) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;

Conditii specifice :

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor juridice sau administraţie publică,
– cunostinte operare calculator – nivel mediu

Bibliografie pentru concurs este următoarea :

– Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică locală,
– O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor,
– Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
– Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public,
– H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.
Informatii suplimentare se obtin de la secretarul Comunei Mândra la tel. 0268/247618.

PRIMAR,
TAFLAN IOAN SERBAN