Anunţ licitaţie pentru vânzare imobil

1. Informaţii generale privind vânzarea în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:
Comuna Mandra cod fiscal: 4384605, Comuna Mandra , județul Braşov , sat Mandra str. Principală, nr. 364, cod poştal 507125, telefon / fax: 0268-247618/0268-247619, e-mail persoana de contact: primaria_mandra_bv@yahoo.com

2. Informaţii generale privind obiectul vânzarii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie vândut :

Imobil în suprafaţă de 100 mp si constructie in suprafata de 61 mp , situat în intravilanul satului Mandra, comuna Mandra, ce aparţine domeniului privat al Comunei Mandra, inscris in C.F. nr. 102940 Mandra, nr. top./cad 102940 Mandra.

Vânzarea se face conform art. 363 din O.U.G. 57/2019 şi conform Hotărârii Consiliului Local nr. 28 din data de 28.04.2023.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: la cerere, de la sediul instituției.
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului , de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:
se poate obține de la Biroul financiar contabil din cadrul Comunei Mândra, sat Mândra, str. Principală, nr. 364, județul Braşov.
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul:gratuit
3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor: 19.05.2023, ora 14.00.

4. Informaţii privind ofertele:
4.1. Data limită de depunere a ofertelor:29.05.2023, ora 12.00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Registratura Comunei Mândra, sat Mândra, str. Principală, nr. 364, județul Braşov.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor:
29.05.2023, ora 14.00 la Primăria comunei Mandra , sat Mandra str. Principală, nr. 364, județul Braşov.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:
Secția de Contencios Administrativ a Tribunalul Braşov, municipiul Braşov, Bulevardul 15 Noiembrie, nr. 45, cod poştal 500097, telefon: 0268-413056 sau 0268-419615, fax: 0268-418054, e-mail: trbrasov@just.ro.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 05.05.2023