Anunț – Concurs pentru ocuparea funcţiei de consilier, clasa I, gradul asistent, birou financiar

Comuna Mândra anunţă organizarea în conformitate cu prevederile art. 618 din O.U.G. nr. 57/2019 Codul administrativ și art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, organizarea unui concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante :

– consilier, clasa I, gradul asistent, birou financiar

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.
Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei Comunei Mândra, Str. Principală, nr. 364, Mândra, judeţul Braşov, conform art. 618 din O.U.G. 57/2019.

Concursul de recrutare constă în 3 probe succesive, după cum urmează:

a) selecția dosarelor de înscriere, în cadrul căreia comisia de concurs are obligația de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condițiilor de participare la concurs;
b) proba scrisă, care constă în redactarea unei lucrări și/sau în rezolvarea unor teste-grilă.
c) interviul, în cadrul căruia se testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților.

Probele stabilite pentru concurs sunt:
Proba scrisă : 11.10.2021 ora 10,00
Proba interviu : 13.10.2021 ora 10,00
Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei Comunei Mândra –în perioada 09.09.2021-28.09.2021.

CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CONCURS

Condiţiile generale de ocupare a funcţiilor publice vacante sunt cele prevăzute de art. 465 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ,

Conditii specifice :
-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specialitatea ştiinţe economice,
-vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice – 1 an.

Bibliografia pentru concurs :
1. Constituţia României, republicată;
2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
5. Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale.
6. Legea nr. 82/1991, legea contabilităţii, republicată.
7. O.M.F.P.nr.1792/2002 pentru Normele metodologice privind angajarea, lichidarea,ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice,precum şi organizarea,evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale,cu modificările şi completările ulterioare.

De asemenea precizăm ca tematica pentru concurs implică studierea întregii bibliografii stabilită pentru acest concurs.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute de art. 49 din H.G. nr. 611/2008, modificata si completata prin HG 546/2020, şi anume:
– formularul de înscriere ( care se pune la dispoziţie candidaţilor din oficiu, prin publicare pe pagina de internet instutuţiei www.comunamandra.ro );
– curriculum vitae, modelul european;
– copia actului de identitate;
– copiile ale diplomelor de studii, certficatelor şi altor acte care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
– copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;
– copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei, modelul orientativ al adeverinţei menţionate este prevăzut în anexa nr. 2d din HG.611/2008;
– copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului; adeverinţa conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice;
– cazierul judiciar;
– declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Copiile de pe actele mai sus menţionate se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul Primariei Comunei Mândra, persoana de contact : Galea Dorin, secretar general al comunei, tel : 0268/247618, fax 0268/247619 și email primaria_mandra_bv@yahoo.com.

——————————

▮ FORMULAR DE ÎNSCRIERE – CLICK PE IMAGINE PENTRU A DESCĂRCA DOCUMENTUL PDF

——————————

▮ ATRIBUȚIILE POSTULUI – CLICK PE IMAGINE PENTRU A DESCĂRCA DOCUMENTUL PDF

——————————

▮ ANUNȚUL DE CONCURS – DOCUMENT INTEGRAL – CLICK PE IMAGINE PENTRU A DESCĂRCA DOCUMENTUL PDF

Primar: Taflan Ioan Şerban
Secretar general: Galea Dorin