Anunt pentru atribuirea acordului cadru de Servicii de pază şi protecţie

ANUNŢ DE PARTICIPARE (DEPUNERE OFERTE) – pentru atribuirea acordului cadru de Servicii de pază şi protecţie pentru satele apartinand Comunei Mândra, respectiv Mândra, Ileni, Toderiţa, Râuşor şi Şona şi servicii de monitorizare a sistemelor de alarmă.

COMUNA MÂNDRA invita operatorii economici interesaţi sa transmită oferta in vederea atribuirii Acordului cadru avand ca obiect Servicii de pază şi protecţie pentru satele apartinand Comunei
Mândra , respectiv Mândra, Râuşor Ileni, Şona, Toderiţa şi servicii de monitorizare a sistemelor de alarmă.

1. Autoritatea contractanta: Comuna Mândra cu sediul in Comuna Mândra, sat Mândra, str, Principală, nr. 364, jud. Braşov, tel. 0268/247618, Fax: 0268/247619, e-mail: primaria_mandra_bv@yahoo.com
2. Obiectul achiziţiei : Servicii de pază Cod CPV şi servicii de monitorizare a sistemelor de alarmă Cod CPV 79713000-5 şi 79711000-1.
3. Tipul de contract: servicii.
4. Valoarea estimată: 967.200 lei fără TVA/ 4 ani.
5. Sursa de finanţare: Buget local.
6. Procedura aplicata: Procedura proprie simplificata in conf. cu art. 101 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016.
7. Procedura implică: încheierea unui acord cadru pentru o perioada de 4 ani.

8. Documentaţia de atribuire se va putea ridica de la sediul autoritatii contractante Comuna Mandra, sat Mandra, str. Principală, nr. 364, jud. Braşov, în baza unei solicitări sau de siteul comunei Mandra www.comunamandra.ro. Pentru informaţii suplimentare: telefon/ fax: 0268/247618 sau e- mail : primaria_mandra_bv@yahoo.com

9. Propunerea tehnica : Ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel incat aceasta sa respecte in totalitate cerinţele din Documentaţia de atribuire si Procedura proprie simplificata

10. Propunerea financiara: Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel incat aceasta sa cuprinde toate cheltuielile necesare pentru realizarea contractului conform cerinţelor din Documentaţia de atribuire si Procedura proprie simplificata.

11. Clarificările privind documentaţia tehnica, elaborarea si prezentarea ofertelor pot fi solicitate de la sediul Comunei Mandra, pe email sau fax, cu cel puţin 3 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor. Răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi transmise de autoritatea contractanta in termen de 2 zile de la primirea solicitării, dar numai în cazul solicitărilor primite cu cel puţin 3 zile înainte de data limita pentru depunerea ofertelor.

12. Termenul limita de depunere a ofertelor: 25.05.2017, ora 12.
13. Data deschiderii ofertelor; 25.05.2017, ora 14.

14. Adresa la care se depun ofertele: Ofertele vor fi depuse in plic sigilat la Registratura Primăriei Comunei Mândra, din Str. Principală, nr. 364, jud. Braşov. Program de lucru de luni pana vineri intre orele 9,00-16,00 si vor fi insotite de o scrisoare de înaintare stampilata si semnata de reprezentantul legal al ofertantului, sau de persoana împuternicita, caz in care se va anexa si împuternicirea.

15. Limba de redactare a ofertei: romana

16. Perioada de valabilitate a ofertei: minim 90 zile de la data deschiderii ofertei. Preţul va fi exprimat in lei cu TVA si fara TVA si va include toate cheltuielile care vor fi angajate de către prestator în condiţiile de prestare prevăzute in Documentaţia de atribuire si Procedura proprie simplificata.

17. Criteriul de atribuire: va fi declarată câştigătoare oferta cu preţul cel mai scăzut, care respectă cerinţele din Documentaţia de atribuire si Procedura proprie simplificata. Compararea preţurilor prevăzute în propunerile financiare ale ofertanţilor se realizează la valoarea fără TVA.

Fișiere atașate

– Fisa de date a achizitiei

– Caiet de sarcini

– Formulare

– Model Acord paza Mandra

– Contract subsecvent Mandra