Anunţ licitaţie pentru vânzare teren, 1000 mp, comuna Mândra

1. Informaţii generale privind vânzarea în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: 
Comuna Mandra cod fiscal: 4384605, județul Braşov , sat Mandra str. Principală, nr. 364, cod poştal 507125, telefon / fax: 0268-247618/0268-247619, e-mail persoana de contact: primaria_mandra_bv@yahoo.com

2. Informaţii generale privind obiectul vânzarii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie vândut : 
Teren în suprafaţă de 1000 mp, situat în intravilanul satului Rausor, comuna Mandra, aparţinand domeniului privat al Comunei Mandra, inscris in C.F. nr. 105217 Mandra, nr. top./cad 105217 Mandra.
Vânzarea se face conform art. 363 din O.U.G. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local nr.29 din data de 27.05.2022

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: la cerere, de la sediul instituției.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului , de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: 
Biroul financiar contabil din cadrul Primăriei comunei Mandra, sat Mandra, str. Principală, nr. 364, județul Braşov.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul:gratuit

3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor: 23.08.2022, ora 14.00.

4. Informaţii privind ofertele: 

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 30.08.2022, ora 12.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Registratura Comunei Mândra, sat Mândra, str. Principală, nr. 364, județul Braşov.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: într-un singur exemplar, într-un plic sigilat.

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 
30.08.2022, ora 13.00, la sediul Comunei Mândra, sat Mândra, str. Principală, nr. 364, județul Braşov.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: 
Secția de Contencios Administrativ a Tribunalul Braşov, municipiul Braşov, Bulevardul 15 Noiembrie, nr. 45, cod poştal 500097, telefon: 0268-413056 sau 0268-419615, fax: 0268-418054, e-mail: trbrasov@just.ro.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 08.08.2022