Anunț Concurs de Promovare în Grad Profesional

COMUNA MÂNDRA organizează concurs de promovare în grad profesional pentru urmatoarele funcţii publice:

– Consilier juridic, clasa I, grad profesional principal, din cadrul compartimentului juridic.

Probe de concurs:
-selecţia dosarelor de înscriere
-proba scrisă
-interviul

Condiții de desfășurare a examenului pentru promovare în grad profesional:
– data organizării probei scrise: 11.03.2021, ora 10:00 la sediul Primăriei Comunei Mândra.
– data organizării interviului: 11.03.2021, ora 12:00 la sediul Primăriei Comunei Mândra.
– data până la care se pot depune dosarele de înscriere: în termen de 20 zile de la data publicării anunțului.

Condiţiile generale de participare la examenul pentru promovare în grad profesional:
Să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 479 din O.U.G. nr. 57/2019 Codul administrativ:
– să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;
– să fi obținut cel putin calificativul „bine” la evaluarea anuală a performanțelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;
– să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentei legi.

Bibliografia va fi următoarea:
O.U.G. nr. 57/2019 Codul administrativ
Legea nr. 287/2009 Codul civil, republicată,
Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată,
H.G. nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă.