Regulament organizare/functionare

Anexa la HCL nr. 11/29.08.2016


Regulament de organizare si functionare
al Consiliului Local al Comunei Mândra

 

     In conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare, a Ordonantei Guvernului nr.35/2002 referitor la Regulamentul cadru de organizare si functionare a consiliilor locale aprobat si modificat prin Legea nr. 673/2002, vazand si Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, Consiliul Local al comunei Mândra, in baza art. 38 alin. 3 lit. a) din Legea nr. 215/2001 adopta prezentul Regulament:

 

Sectiunea I
Norme preliminare


Art. 1 Consiliul local, ca autoritate autonoma, administrativa si financiara, deliberativa, rezolva si gestioneaza, in nume propriu si sub responsabilitatea sa, parte importanta a treburilor publice, in interesul comunei Mândra.
Atributiile principale ale consiliului local sunt cele prevazute in art. 36 din Legea nr. 215/2001.
Art. 2 Consiliul local este compus din consilieri alesi, conform legii privind alegerile locale, prin vot universal, egal direct, secret si liber exprimat.
Art. 3 Consiliul local este ales pentru un mandat de 4 ani, care incepe de la data depunerii juramantului de catre consilieri, mandat care poate fi prelungit in caz de forta majora, prin lege organica.
Art. 4 Constituirea consiliului local se realizeaza conform Capitolului I, iar alegerea viceprimarului conform Capitolului II din O.G. nr. 35/2002.

 

Sectiunea a II-a
Comisiile de specialitate ale consiliului local

 

Art. 5 In cadrul Consiliului Local Mândra, in functie de specificul local si sfera de atributii conferita de lege, se organizeaza urmatoarele comisii de specialitate:
1. Pentru problemele de dezoltare economico-sociala buget finante, administrarea patrimoniului public si privat al comunei agricultura, silvicultura, gospodarie comunala, protectia mediului, servicii si comert:
1. Cocan Ciprian - Ioan - presedinte
2. Pirău Ioan - secretar
3. Muntean Marcel - Gheorghe - membru
4. Pirău Dorel - Ioan - membru
5. Sbîrneciu Dorel - membru
2. Pentru probleme de invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement:
1. Bălan Ioan - presedinte
2. Morar Emil - secretar
3. Bucur Ioan - membru
3. Pentru probleme de administratie publica, juridica, apararea ordinii, linistii publice si a drepturilor cetatenesti:
1. Boeriu Constantin - Gabriel - presedinte
2. Forgaci Augustin - secretar
3. Chelemen Gheorghe - membru

Art. 6 Un consilier poate face parte din maximum trei comisii dintre care una este comisia de baza. Indemnizatia de sedinta se primeste numai pentru activitatea depusa in comisia de baza.
Numarul locurilor pe grup de consilieri in fiecare comisie de specialitate se stabileste de consiliu, in functie de ponderea acestora in cadrul consiliului, iar nominalizarea se face de fiecare grup de consilieri in functie de pregatirea lor profesionala si domeniul in care lucreaza.
Comisiile de specialitate au urmatoarele sarcini principale:
- analizeaza proiectele de hotarari prezentate pentru dezbatere in consiliu,
- se pronunta asupra altor probleme trimise spre avizare,
- intocmeste avize asupra proiectelor de hotarari si asupra altor probleme trimise spre avizare, pe care le prezinta consiliului,
- alte atributii trasate de consiliu.
Art. 7 Presedintele comisiei de specialitate:
a) convoaca sedintele comisiei cu trei zile inainte datei stabilite in cazul in care este nominalizat pentru aviz de specialitate, respectiv pana la ziua ce preceda sedinta de consiliu in celelalte cazuri,
b) asigura reprezentarea acesteia in raporturile sale cu consiliul si cu celelalte comisii,
c) conduce sedintele comisiei,
d) propune ca la lucrarile acesteia sa participe si alte persoane daca apreciaza ca este necesar,
e) are acces, ca reprezentant al comisiei, la sedintele celorlalte comisii care examineaza lucrari ce prezinta importanta pentru comisia pe care o conduce,
f) aproba punerea la dispozitia altor persoane, altele decat membrii comisiei, daca lucrarile sedintei nu au fost publice, a proceselor verbale ale sedintelor de comisie,
g) sustine in sedintele de consiliu avizele proprii de specialitate.
Art. 8 Secretarul comisiei:
a) asigura redactarea documentelor comisiei, adica a rapoartelor, avizelor, amendamentelor, proceselor-verbale, urmarind ca acestea sa contina obligatoriu, pe langa opinia majoritatii membrilor comisiei, si parerea contrara, motivata, a celorlalti consilieri din comisie (daca este cazul),
b) efectueaza numararea si consemnarea in procesul-verbal a voturilor exprimate in cadrul sedintelor de comisie, tine evidenta participarii la sedinte a membrilor comisiei,
c) consemneaza intreaga lucrare a comisiei intr-un proces-verbal semnat de presedintele si secretarul comisiei.
Art. 9 Participarea consilierilor la sedintele comisiilor este obligatorie, comisia lucrand valabil in prezenta a doua treimi din numarul membrilor sai.
In cazul absentelor repetate sau a lipsei de interes din partea unui consilier presedintele comisiei poate propune consiliului inlocuirea acestuia.
Hotararile comisiei de specialitate sunt adoptate cu votul majoritatii simple a consilierilor prezenti, vot care este de regula deschis.
Art. 10 Sedintele comisiilor de specialitate, de regula, sunt publice.
Comisia poate invita la sedinta specialisti in domeniile dezbatute.
Art. 11 Comisiile de specialitate lucreaza in plen si iau hotarari cu votul majoritatii membrilor lor.
Comisiile avizeaza si analizeaza proiectele de hotarari din domeniul lor de activitate. Presedintele de sedinta, in cazul in care in urma dezbaterilor din sedinta de consiliu se impun modificari de fond in continutul proiectului, poate hotari retrimiterea proiectului pentru reexaminare initiatorului.
Rezultatul reexaminarii cu propuneri concrete, dupa caz, va fi prezentat in termenul stabilit consiliului.

 

Sectiunea a III-a
Procedura initierii proiectelor de hotarari

 

Art. 12 Proiectul ordinii de zi poate fi initiat de primar, consilieri, secretarul comunei, comisii de specialitate sau la solicitarea cetatenilor si se supune aprobarii consiliului.
Proiectele de hotarari si celelalte probleme se inscriu in ordinea de zi numai in cazul in care sunt insotite de avizul comisiilor de specialitate carora le-au fost transmise in acest scop si de raportul compartimentului de resort.

Art. 13 Redactarea proiectelor se va face de cei care le propun cu sprijinul secretarului si a serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al primariei.
Proiectele de hotarari insotite de expunere de motive si documentele necesare identificarii cauzei se transmit spre dezbatere comisiilor de specialitate ale consiliului nominalizate pentru analiza si avize si compartimentelor de specialitate ale primariei, in termenele prevazut de lege, prin grija secretarului, cu indicarea datei depunerii raportului de avizare.
Art. 14 Avizul comisiilor de specialitate si amendamentele dupa caz, se transmit secretarului, care va lua masurile corespunzatoare difuzarii lor catre primar si consilieri, in timp util cu maxima diligenta.
Nominalizarea comisiilor de specialitate si a compartimentelor din aparatul propriu pentru avize si rapoarte se face de catre primar impreuna cu secretarul comunei.
Proiectele de hotarari pot fi retrase oricand de initiator.
Art. 15 Proiectele de hotarari care prezinta interes general pentru populatie, cu cel putin 30 de zile inainte de supunerea spre aprobare vor fi afisate la sediul Primariei intr-un spatiu accesibil publicului. Publicul in termen de 10 zile de la afisare poate sa faca in scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotarare.
Consiliul local va analiza toate recomandarile referitoare la proiectul de hotarare in cauza.
Art. 16 Proiectele de hotarari, insotite de documentele si avizele comisiilor de specialitate si ale compartimentelor de specialitate din cadrul primariei se supun dezbaterii si votului consiliului local in sedinta pe a carei ordine de zi au fost introduse.

 

Sectiunea a IV-a
Procedura de vot

 

Art. 17 Votul consilierilor este personal si poate fi deschis sau secret. Consiliul hotaraste, la propunerea presedintelui de sedinta, modalitatea de vot care urmeaza a fi folosita, cu exceptia cazurilor in care legea stabileste o anumita procedura de vot.
Votul cu privire la persoane va fi intotdeauna secret.
Art. 18 Votul deschis se exprima public prin ridicarea mainii sau prin apel nominal pronuntand cuvantul pentru, impotriva sau abtinere.
Art. 19 Pentru votul secret se folosesc buletine de vot, care se introduc intr-o urna iar la numararea voturilor nu se iau in calcul buletinele de vot pe care nu a fost exprimata optiunea.
Art. 20 Hotararile consiliului local se adopta cu votul majoritatii simple a consilierilor, in afara de cazul in care legea sau regulamentul de functionare prevede altfel.
Se adopta cu votul majoritatii consilierilor locali in functie urmatoarele hotarari ale consiliului local:
a) hotararile privind bugetul local;
b) hotararile privind contractarea de imprumuturi, in conditiile legii;
c) hotararile prin care se stabilesc impozite si taxe locale;
d) hotararile privind participarea la programe de dezvoltare judeteana, regionala, zonala sau de cooperare transfrontaliera;
e) hotararile privind organizarea si dezvoltarea urbanistica a localitatii si amenajarea teritoriului;
f) hotararile privind asocierea sau cooperarea cu alte autoritati publice, cu persoane juridice romane sau straine.
Hotararile privind patrimoniul se adopta cu votul a doua treimi din numarul total al consilierilor locali in functie.
Abtinerile se inregistreaza la voturi impotriva.
Nu poate lua parte la deliberarea sau adoptarea hotararilor consilierul care fie personal sau prin sot, sotie, afini sau rude pana la gradul IV are un interes patrimonial in problema supusa dezbaterii. Asemenea hotarari sunt nule de drept.
Consilierii pot solicita ca in procesele verbale sa fie consemnate expres modul in care au votat.

 

Sectiunea a V-a
Convocarea si desfasurarea sedintelor consiliului local

 

Art. 21 Consiliul local se intruneste in sedinta ordinara lunar, de regula în ultima săptămîna din lună, convocata cu cel putin 5 zile inainte de sedinta, de primar prin intermediul secretarului. Consiliul local se poate intruni si in sedinte extraordinare convocate cu cel putin trei zile inainte de sedinta, la cererea primarului sau cel putin 1/3 din numarul consilierilor in functie. In caz de forta majora si de maxima urgenta pentru rezolvarea intereselor locuitorilor convocarea se face de indata.
Convocarea se face in scris si se consemneaza in procesul verbal al sedintei. Invitatia la sedinta va cuprinde: ordinea de zi, data ora si locul desfasurarii acesteia. Ordinea de zi se aduce la cunostinta locuitorilor prin afisare. Ea se aproba in consiliu si nu se poate modifica numai pentru probleme urgente si numai cu votul majoritatii consilierilor prezenti.
Persoanele interesate pot participa la sedintele publice a consiliului local in limita locurilor disponibile in sala de sedinta. Anuntul privind ordinea de zi a sedintei publice se afiseaza la sediul primariei cu 3 zile inainte de desfasurare, cu precizarea datei, orei si locului sedintei. Anuntul va fi comunicat celor care au prezentat sugestii si propuneri in scris la proiectul de hotarare. Punctele de vedere astfel exprimate au doar valoare de recomandare, competenta exclusiva de adoptare a hotararilor revine consiliului local.
Sedintele consiliului local sunt publice.Lucrarile sedintelor se desfasoara in limba romana.
Art. 22 Sedinta de consiliu local este statutara daca este prezenta majoritatea consilierilor in functie.
Art. 23 Conducerea lucrarilor sedintelor consiliului local va fi asigurata de presedintele de sedinta. Presedintele va fi ales in ordinea alfabetica, pe o perioada de 3 luni, din randul consilierilor cu obligaţia ca fiecare consilier să conducă şedinţele consiliului local potrivit prezentului regulament.
Refuzul consilierului local de a conduce şedinţa în calitatea sa de preşedinte de şedinţă conduce la lipsa nemotivată a acestuia la şedinţă.
Dezbaterea problemelor se face, de regulă în ordinea strictă în care acestea sunt înscrise pe ordinea de zi aprobată. Dezbaterea începe prin
prezentarea pe scurt a proiectului de hotărâre sau a problemei înscrise pe ordinea de zi, pe care o face iniţiatorul. Apoi se dă cuvântul preşedintelui comisiei de specialitate şi dacă este cazul, şefului compartimentului care a întocmit raportul.
După efectuarea prezentărilor prevăzute la alin.1 se trece la dezbateri.
Consilierii vor participa la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt. Preşedintele de şedinţă are dreptul să limiteze durata luărilor de cuvânt, în funcţie de obiectul dezbaterii. In acest scop el poate propune consiliului spre aprobare timpul ce va fi afectat fiecărui vorbitor, precum şi timpul total de dezbatere a proiectului. Consilierul este obligat ca în cuvântul său să se refere exclusiv la problema care formează obiectul dezbaterii.
Dezbaterile din şedinţele consiliului local, precum şi modul în care şi-a exercitat votul fiecare consilier local se consemnează într-un proces verbal, semnat de preşedintele de şedinţă şi de secretarul unităţii administrativ teritoriale. Preşedintele de şedinţă, împreună cu secretarul unităţii administrativ teritoriale îşi asumă, prin semnătură, responsabilitatea veridicităţii celor consemnate.
Art. 24 Presedintele de sedinta are urmatoarele atributii:
a)asigura mentinerea ordinii si respectarea regulamentului de functionare a consiliului in timpul sedintelor,
b supune votului proiectele hotarari, numara voturile si comunica rezultatul votarii si hotararile adoptate,
c)semneaza hotararile adoptate de consiliul local,
d)va urmari ca prezenta la dezbatere sa fie asigurata tuturor grupurilor de consilieri,
e)in cazuri justificate poate limita durata luarilor de cuvant, poate propune consiliului spre aprobare timpul acordat fiecarui consilier, precum si limitarea timpului pentru dezbaterea unei anumite probleme. In cazul unor probleme deosebite va aloca fiecarui grup de consilieri un anumit timp in raport cu marimea grupului,
f)asigura consilierului dreptul la replica intr-o problema de ordin personal sau cand a fost nominalizat de un alt vorbitor,
g)cu consultarea consilierilor si cu aprobarea majoritatii presedintele de sedinta -respectiv grupurile de consilieri - pot propune incheierea dezbaterii unei probleme puse in discutie,
h)cand lucrarile sedintelor consiliului sunt perturbate presedintele sedintei poate intrerupe dezbaterile si poate aplica urmatoarele sanctiuni:
- avertisment,
- chemarea la ordine,
- retragerea cuvantului,
- eliminarea din sala de sedinta (egala cu absenta nemotivata).
Art. 25 Secretarul comunei participa la lucrarile sedintei ordinare, extraordinare sau de îndată, după caz a consiliului local, fara drept de vot si indeplineste urmatoarele atributii:
a) efectueaza apelul nominal si tine evidenta participarii la sedinte a consilierilor,
b) avizeaza proiectele de hotarari si contrasemneaza hotararile pe care le considera legale,
c) noteaza rezultatul votului si informeaza presedintele asupra cvorumului necesar pentru adoptarea fiecarei hotarari,
d) asigura lucrarile de secretariat la sedintele consiliului local,
e) tine evidenta dosarelor sedintelor de consiliu,
f) asigura aducerea la cunostinta publica a hotararilor consiliului local,
g) acorda sprijin de specialitate consiliului in desfasurarea activitatii in redactarea si definitivarea proiectelor de hotarari, pregateste lucrarile supuse dezbaterii consiliului local.
i) alte sarcini trasate de consiliul local si legislatia in vigoare.
Art. 26 Prezenta consilierilor la sedinta este obligatorie. Cand consilierul lipseste din motive independente de vointa sa si comunica acest lucru, se considera absenta motivata. Sunt absente motivate: cazurile de forta majora, boala, plecari oficiale in strainatate, concedii de odihna.
Art. 27 Pentru participarea la lucrarile consiliului si ale comisiilor de specialitate, consilierii au dreptul la o indemnizatie de sedinta, care va fi in cuantum de 5 % din indemnizatia lunara a primarului.
Numarul maxim de sedinte pentru care se poate acorda indemnizatia prevazuta in alineatul precedent este de o sedinta ordinara de consiliu si 1-2 sedinte de comisii de specialitate pe luna, insa in fiecare luna se convoaca cel putin o sedinta de comisie urmata de sedinta ordinara.
Plata indemnizatiilor se efectueaza exclusiv din veniturile proprii ale bugetelor locale.
Consilierul are drept la diurna, cheltuieli de transport si de cazare pentru activitatile legate de exercitarea mandatului. In urma indeplinirii unor misiuni oficiale, alesii locali sunt obligati sa prezinte, la prima sedinta ordinara de consiliu, un raport privind deplasarile efectuate. In cazul primarului, viceprimarului si consilierilor locali, termenul maxim de depunere a raportului este de 30 de zile.
Art. 28 Exercitarea mandatului de consilier si de viceprimar inceteaza odata cu expirarea mandatului consiliului din care fac parte.
Art. 29 Locuitorii satelor care nu au consilieri locali aleşi în consiliile locale sunt reprezentaţi la şedinţele de consiliu de un delegat sătesc.
Delegatul sătesc este ales pe perioada mandatului consiliului local de o adunare sătească, convocată cu cel puţin 15 zile înainte de primar. Alegerea delegatului sătesc se desfăşoară în prezenţa primarului sau a viceprimarului şi a minimum 2 consilieri desemnaţi prin hotărârea consiliului local. Alegerea delegatului sătesc se face cu majoritatea voturilor celor prezenţi la această adunare. La adunarea sătească pot participa toţi cetăţenii cu drept de vot şi domiciliul în satul respectiv.
La discutarea problemelor privind satele respective delegaţii săteşti vor fi invitaţi în mod obligatoriu. Votul acestora are caracter consultativ.

Art. 30 Primarul participa de drept la sedintele consiliului local, contribuie efectiv la discutarea tuturor problemelor din ordinea de zi. Punctul de vedere al primarului se consemneaza in mod obligatoriu in procesul-verbal al sedintei.
Primarul precum si prefectul si presedintele consiliului judetean sau reprezentantii sai daca participa la sedinta ocupa un loc distinct.
Art. 31 Dezbaterile din sedintele consiliului, precum si modul cum si-au exercitat votul fiecare consilier se va consemna intr-un proces-verbal semnat de consilierul care conduce sedinta si de secretar. Procesul verbal din sedinta anterioara va fi pus la dispozitia consilierilor de secretarul unitatii pentru a fi studiat, urmand a se supune aprobarii la sedinta urmatoare. Consilierul are dreptul in cadrul sedintei urmatoare sa conteste continutul procesului verbal din sedinta anterioara si sa ceara rectificarea cuvenita.
Art. 32 Consilierii sunt obligati sa organizeze periodic intalniri cu cetatenii si sa tina audiente. De asemenea, sa prezinte un raport anual de activitate, care va fi facut public prin grija secretarului.
Art. 33 Hotararile consiliului local vor fi afisate si aduse la cunostinta publica in limba romana.
Art. 34 Consilierii pot solicita informatii cu privire la un fapt necunoscut prin intrebari adresate primarului, viceprimarului, secretarului, sefilor compartimentelor din aparatul propriu sau unitatilor subordonate. Cei interesati vor raspunde de regula imediat sau la sedinta urmatoare.
De asemenea consilierii pot interpela printr-o cerere scrisa solicitand explicatii intr-o problema cunoscuta. Cel interpelat da raspuns in scris sau oral conform solicitarii pe loc sau la urmatoarea sedinta (in scris).
Consilierii pot solicita informatii necesare executarii sarcinilor derivate din mandatul cu care au fost imputerniciti, iar compartimentul, serviciul sau unitatea vizata sunt obligate de a furniza informatiile cerute in scris sau oral in termenul stabilit.
Orice cetatean are dreptul sa se adreseze consiliului local cu petitii ce se inscriu intr-un registru special si vor fi solutionate potrivit legislatiei in vigoare. Semestrial consiliul local analizeaza modul de solutionare a petitiilor.

 

Sectiunea a VI-a
Drepturile, obligatiile si raspunderea consilierilor locali

 

Drepturile consilierilor locali
Art. 35 Consilierii locali au dreptul de initiativa in promovarea actelor administrativ, individual sau in grup.
Art. 36 Consilierii locali beneficiaza de plata cursurilor de pregatire, formare si perfectionare profesionala organizate de institutii specializate, in decursul mandatului, conform hotararii consiliului local.
Art. 37 Dreptul alesilor locali de a avea acces la orice informatie de interes public nu poate fi ingradit.
Autoritatile administratiei publice locale sunt obligate sa asigure informarea corecta a consilierilor locali, potrivit competentelor ce le revin, asupra treburilor publice si asupra problemelor de interes local.
Art. 38 In urma indeplinirii unor misiuni oficiale, consilierii locali sunt obligati sa prezinte, la prima sedinta ordinara de consiliu, un raport privind deplasarile efectuate. In cazul nerespectarii acestor prevederi consilierii vor suporta cheltuielile deplasarii.

 

Obligatiile alesilor locali

 

Art. 39 Consilierii locali, in calitate de reprezentanti ai colectivitatii locale, au obligatia de a participa, pe durata mandatului, la exercitarea functiilor autoritatilor administratiei publice locale din care fac parte sau pe care le reprezinta, cu buna-credinta si fidelitate fata de tara si de colectivitatea care i-a ales.
Consilierii locali sunt obligati sa respecte Constitutia si legile tarii, precum si regulamentul de functionare a consiliului, sa se supuna regulilor de curtoazie si disciplina si sa nu foloseasca in cuvantul lor sau in relatiile cu cetatenii expresii injurioase, ofensatoare ori calomnioase.
Art. 40 Consilierii locali sunt obligati sa mentioneze expres situatiile in care interesele lor personale contravin intereselor generale. In cazurile in care interesul personal nu are caracter patrimonial, consiliile locale pot permite participarea la vot a consilierului.
Art. 41 Consilierii locali sunt obligati la probitate si discretie profesionala.
Consilierii locali sunt obligati sa dea dovada de cinste si corectitudine; este interzis consilierului local sa ceara, pentru sine sau pentru altul, bani, foloase materiale sau alte avantaje.
Art. 42 Consilierii locali au obligatia de a aduce la cunostinta cetatenilor toate faptele si actele administrative ce intereseaza colectivitatea locala.
Consilierii locali sunt obligati ca, in exercitarea mandatului, sa organizeze periodic, cel putin o data pe trimestru, intalniri cu cetatenii, sa acorde audiente si sa prezinte in consiliul local o informare privind problemele ridicate la intalnirea cu cetatenii.
Comisiile de specialitate sunt obligate sa prezinte consiliului un raport anual de activitate, care va fi facut public prin grija secretarului comunei.
Art. 43 Consilierii locali nu pot lipsi de la lucrarile consiliului sau ale comisiilor de specialitate din care fac parte decat in situatiile prevazute in regulamentul de functionare.
Nu se considera absent consilierul care nu participa la lucrari si face dovada că aceasta a intervenit din cauza unei boli care a necesitat spitalizarea sau a făcut imposibilă prezenţa acestora, a unei deplasări în străinătate în interes de serviciu sau a unor evenimente de forţă majoră
Art. 44 Consilierii locali nu pot face uz si nu se pot prevala de aceasta calitate in exercitarea unei activitati private.

Raspunderea consilierilor locali
Art. 45 Consilierii locali raspund, in conditiile legii, administrativ, civil sau penal, dupa caz, pentru faptele savarsite in exercitarea atributiilor ce le revin.
Consilierii raspund in nume propriu, pentru activitatea desfasurata in exercitarea mandatului, precum si solidar, pentru activitatea consiliului din care fac parte si pentru hotararile pe care le-au votat.
In procesul-verbal al sedintei consiliului va fi consemnat rezultatul votului, iar, la cererea consilierului, se va mentiona in mod expres votul acestuia.
Art. 46 Incalcarea de catre consilieri a prevederilor Legii nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, a prevederilor prezentei legi si ale regulamentului de organizare si functionare a consiliului atrage aplicarea urmatoarelor sanctiuni, prin hotarare adoptata de consiliu cu votul a cel putin doua treimi din numarul consilierilor in functie:
a) avertismentul;
b) chemarea la ordine;
c) retragerea cuvântului;
d) eliminarea din sala de şedinţă;
e) excluderea temporara de la lucrările consiliului şi ale comisiei de specialitate;
f) retragerea indemnizaţiei de şedinţă, pentru 1-2 şedinţe.
(2) Sancţiunile prevăzute la lit. a)-d) se aplica de către preşedintele de şedinţă, iar cele de la alin. (1) lit. e) şi f) de către consiliu, prin hotărâre.

Registrul de interese

 

Art. 47 Consilierii locali sunt obligati sa isi faca publice interesele personale printr-o declaratie pe propria raspundere, depusa in dublu exemplar la secretarul comunei.
Consilierii locali au un interes personal intr-o anumita problema, daca au posibilitatea sa anticipeze ca o decizie a autoritatii publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru:
a) sot, sotie, rude sau afini pana la gradul al doilea inclusiv;
b) orice persoana fizica sau juridica cu care au o relatie de angajament, indiferent de natura acestuia;
c) o societate comerciala la care detin calitatea de asociat unic, functia de administrator sau de la care obtin venituri;
d) o alta autoritate din care fac parte;
e) orice persoana fizica sau juridica, alta decat autoritatea din care fac parte, care a facut o plata catre acestia sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestora;
f) o asociatie sau fundatie din care fac parte.
Registrul de interese are caracter public, putand fi consultat de catre orice persoana, in conditiile prevazute de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.
Art. 48 Consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea si adoptarea de hotarari daca au un interes personal in problema supusa dezbaterii.
In situatiile prevazute la alin. (1), consilierii locali sunt obligati sa anunte, la inceputul dezbaterilor, interesul personal pe care il au in problema respectiva.
Anuntarea interesului personal si abtinerea de la vot se consemneaza in mod obligatoriu in procesul-verbal al sedintei.
Art. 49 Consilierii locali au obligatia sa reactualizeze declaratia privind interesele personale la inceputul fiecarui an, dar nu mai tarziu de 1 februarie, daca au intervenit modificari semnificative fata de declaratia anterioara.
Nerespectarea declaratiei privind interesele personale in termenul prevazut atrage suspendarea de drept a mandatului, pana la depunerea declaratiei.
Refuzul depunerii declaratiei privind interesele personale atrage incetarea de drept a mandatului.
Suspendarea sau incetarea mandatului se constata prin hotarare a consiliului local.
Art. 50 Fapta consilierilor locali de a face declaratii privind interesele personale, care nu corespund adevarului, constituie infractiunea de fals in declaratii si se pedepseste potrivit Codului penal.

 

Sectiunea a VII-a
Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 51 Incalcarea de catre consilier a obligatiilor ce le revin in exercitarea mandatului constituie abatere si se sanctioneaza potrivit statutului alesilor locali conform art. 24.
Art. 52 Cetatenii apartinand minoritatilor nationale cu o pondere de 20% se pot adresa autoritatilor administratiei publice locale oral sau scris in limba lor materna asigurand totodata respectarea art. 90 din Legea administratiei publice locale.
Art. 53 Consilierii pot consulta acte sau dosare ale primariei si pot primi informatiile necesare la sediul administratiei locale. Informatiile se cer si se comunica in scris sau oral. Secretarul comunei asigura consilierilor asistenta de specialitate in aceasta privinta.
Art. 54 La propunerea consilierilor sau al primarului consiliul local poate organiza de la caz la caz comisii speciale de analiza si verificare. Componenta, durata si sfera de actiune a comisiei se aproba prin hotarare a consiliul local.
Comisia in urma analizelor prezinta consiliului un raport cu propuneri concrete pentru imbunatatirea activitatii analizate si verificate.
Art. 55 Este interzisa proferarea de insulta de catre consilieri prezenti la sedinta precum si dialogul dintre vorbitori si persoanele aflate in sala de sedinte.
Art. 56 Incompatibilitatea functiei de consilier este reglementata de art. 30 din Legea nr. 215/2001 si de Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
Art. 57 Suspendarea si incetarea mandatului de consilier este reglementata in art. 56 din Legea nr. 215/2001 si in art. 9 din Legea nr. 393/2004.
Art. 58 Consiliul local poate fi dizolvat conform art. 55 din Legea nr. 215/2001.

 

Înapoi