PH privind aprobarea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2018

     Consiliul Local al comunei Mândra, intrunit in sedinta ordinara din data de 23.11.2017,
     Vazand prevederile TITLULUI IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale si ale art. 36, alin. 2 lit. b, alin. 4, lit. c din Legea nr. 215/2001 privind Administratia publica locala, republicata;
     In temeiul art. 45, alin. 2, lit. c si art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind Administratia publica locala, republicata:


HOTARASTE:


Art. 1- Se aproba impozitele si taxele locale, cu aplicare de la data de 01.01.2018 stabilite conform anexelor nr. 1 si 2 la prezenta hotarire, care fac parte integranta din aceasta.
Art. 2 - Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de catre primarul comunei Mândra.

 

INITIATOR
PRIMAR,
TAFLAN IOAN SERBAN

 

ANEXA NR. 1

ANEXA NR. 2 - ALTE IMPOZITE SI TAXE LOCALE

 

Înapoi