Anunțuri / Proceduri

25.10.2018

ANUNŢ

 

     Potrivit Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să informeze cetăţenii asupra actelor normative cu aplicabilitate generală care urmează să fie dezbătute de autorităţile publice locale.
     Raportat la cele prezentate mai sus potrivit art.7 alin.2 din Legea nr.52/2003 cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act noramativ.
     In aceste condiţii supunem atenţiei dumneavoastră Proiectul de hotărîre privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice şi persoanele juridice din Comuna Mândra şi aprobare a Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea taxei speciale de salubrizare.
     Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la acest proiect se vor putea depune până cel târziu în data de 06.10.2018 orele 16 la sediul Primăriei comunei Mândra din satul Mândra, str. Principală nr.364, la registratura instituţiei sau prin poştă cu scrisoare recomandată şi aviz de primire.
     Persoanele interesate, care doresc obţinerea de relaţii suplimentare sau să îşi expună personal sugestii sau opinii referitoare la proiectul de hotărâre vor putea participa la dezbaterea publică ce se va organiza la Căminul cultural din satul Mândra în data de 26.10.2018 orele 12 00.

 

PRIMAR 
Taflan Ioan Serban

 

SECRETAR

Galea Dorin

 

25.10.2018

ANUNŢ

 

     Potrivit Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să informeze cetăţenii asupra actelor normative cu aplicabilitate generală care urmează să fie dezbătute de autorităţile publice locale.
     Raportat la cele prezentate mai sus potrivit art.7 alin.2 din Legea nr.52/2003 cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act noramativ.
     In aceste condiţii supunem atenţiei dumneavoastră Proiectul de hotărîre privind aprobarea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2019.
     Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la acest proiect se vor putea depune până cel târziu în data de 06.10.2018 orele 16 la sediul Primăriei comunei Mândra din satul Mândra, str. Principală nr.364, la registratura instituţiei sau prin poştă cu scrisoare recomandată şi aviz de primire.
     Persoanele interesate, care doresc obţinerea de relaţii suplimentare sau să îşi expună personal sugestii sau opinii referitoare la proiectul de hotărâre vor putea participa la dezbaterea publică ce se va organiza la Căminul cultural din satul Mândra în data de 26.10.2018 orele 12 00.

 

PRIMAR 
Taflan Ioan Serban

 

SECRETAR

Galea Dorin

 

10.11.2017

ANUNŢ

 

     Comuna Mândra organizeaza in data de 16.11.2017, ora 10, la sediul acesteia licitatie publica cu strigare in vederea inchirirerii imobilului compus din teren, 4 copertine, rezervor carburanţi si atelier mecanic inscris in C.F. nr. 102939 Mândra, nr. cadastral 102939, situat in intravilanul satului Mândra, comuna Mândra, proprietate privata a comunei Mândra. Conditiile de participare sint prevazute in Caietul de sarcini care se achizitioneaza de la secretariatul comunei Mândra.

 

 

27.10.2017

ANUNŢ


     Comuna Mândra organizeaza in data de 03.11.2017, ora 10, la sediul acesteia licitatie publica cu strigare in vederea inchirirerii imobilului compus din teren, 4 copertine, rezervor carburanţi si atelier mecanic inscris in C.F. nr. 102939 Mândra, nr. cadastral 102939, situat in intravilanul satului Mândra, comuna Mândra, proprietate privata a comunei Mândra.

     Conditiile de participare sint prevazute in Caietul de sarcini care se achizitioneaza de la secretariatul comunei Mândra.

 

 

29.09.2017

ANUNŢ


     Comuna Mândra organizeaza in data de 06.09.2017, ora 10, la sediul acesteia licitatie publica cu strigare in vederea inchirirerii imobilului Casa păstorului, situat în satul Rîuşor, nr. adm. 165 E, Comuna Mândra, judeţul Braşov.

 

     Conditiile de participare sint prevazute in Caietul de sarcini care se achizitioneaza de la secretariatul comunei Mândra.

 

 

 

 

ANUNŢ DE PARTICIPARE (DEPUNERE OFERTE) - pentru atribuirea acordului cadru de Servicii de pază şi protecţie pentru satele apartinand Comunei Mândra, respectiv Mândra, Ileni, Toderiţa, Râuşor şi Şona şi servicii de monitorizare a sistemelor de alarmă

 

COMUNA MÂNDRA invita operatorii economici interesaţi sa transmită oferta in vederea atribuirii

 

Acordului cadru avand ca obiect Servicii de pază şi protecţie pentru satele apartinand Comunei
Mândra , respectiv Mândra, Râuşor Ileni, Şona, Toderiţa şi servicii de monitorizare a sistemelor de
alarmă.

 

1. Autoritatea contractanta: Comuna Mândra cu sediul in Comuna Mândra, sat Mândra, str,
Principală, nr. 364, jud. Braşov, tel. 0268/247618, Fax: 0268/247619, e-mail:
primaria_mandra_bv@yahoo.com
2. Obiectul achiziţiei : Servicii de pază Cod CPV şi servicii de monitorizare a sistemelor de alarmă Cod CPV 79713000-5 şi 79711000-1.
3. Tipul de contract: servicii.
4. Valoarea estimată: 967.200 lei fără TVA/ 4 ani.
5. Sursa de finanţare: Buget local.
6. Procedura aplicata: Procedura proprie simplificata in conf. cu art. 101 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016.
7. Procedura implică: încheierea unui acord cadru pentru o perioada de 4 ani.
8. Documentaţia de atribuire se va putea ridica de la sediul autoritatii contractante Comuna Mandra, sat Mandra, str. Principală, nr. 364, jud. Braşov, în baza unei solicitări sau de siteul comunei Mandra www.comunamandra.ro. Pentru informaţii suplimentare: telefon/ fax: 0268/247618 sau e- mail : primaria_mandra_bv@yahoo.com
9. Propunerea tehnica : Ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel incat aceasta sa respecte in totalitate cerinţele din Documentaţia de atribuire si Procedura proprie simplificata
10. Propunerea financiara: Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel incat aceasta sa cuprinde toate cheltuielile necesare pentru realizarea contractului conform cerinţelor din Documentaţia de atribuire si Procedura proprie simplificata.
11. Clarificările privind documentaţia tehnica, elaborarea si prezentarea ofertelor pot fi solicitate de la sediul Comunei Mandra, pe email sau fax, cu cel puţin 3 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor. Răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi transmise de autoritatea contractanta in termen de 2 zile de la primirea solicitării, dar numai în cazul solicitărilor primite cu cel puţin 3 zile înainte de data limita pentru depunerea ofertelor.
12. Termenul limita de depunere a ofertelor: 25.05.2017, ora 12.
13. Data deschiderii ofertelor; 25.05.2017, ora 14.
14. Adresa la care se depun ofertele: Ofertele vor fi depuse in plic sigilat la Registratura Primăriei Comunei Mândra, din Str. Principală, nr. 364, jud. Braşov. Program de lucru de luni pana vineri intre orele 9,00-16,00 si vor fi insotite de o scrisoare de înaintare stampilata si semnata de reprezentantul legal al ofertantului, sau de persoana împuternicita, caz in care se va anexa si împuternicirea.
15. Limba de redactare a ofertei: romana
16. Perioada de valabilitate a ofertei: minim 90 zile de la data deschiderii ofertei. Preţul va fi exprimat in lei cu TVA si fara TVA si va include toate cheltuielile care vor fi angajate de către prestator în condiţiile de prestare prevăzute in Documentaţia de atribuire si Procedura proprie simplificata.
17. Criteriul de atribuire: va fi declarată câştigătoare oferta cu preţul cel mai scăzut, care respectă cerinţele din Documentaţia de atribuire si Procedura proprie simplificata. Compararea preţurilor prevăzute în propunerile financiare ale ofertanţilor se realizează la valoarea fără TVA.

Fișiere atașate

Înapoi