Hotărâri ale Consiliului Local

Număr Titlu Data
10 / 2017 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si Indicatorilor Tehnico-economici privind Proiectul „Reţele de canalizare si apa, racorduri si branşamente in comuna Mandra, jud. Braşov” 2017-01-30
9 / 2017 Privind aprobarea valorii totale actualizate a lucrării “Modernizare drum comunal DC 66A Mândra - Toderita, comuna Mândra, judeţ Braşov”, a valorii lucrărilor executate, a valorii de lucrări rest de realizat si a indicatorilor tehnico - economici aferenţi acestei valori 2017-01-30
8 / 2017 Privind alegerea preşedintelui de şedinţa al Consiliului local Mândra 2017-01-30
7 / 2017 Privind stabilirea taxei de inchiriere a terenului agricol, categoria păşune, proprietate privată a Comunei Mândra 2017-01-25
6 / 2017 Privind aprobarea încetării dreptului de administrare a terenului forestier proprietate publică a Comunei Mândra înscris in Titlul de proprietate nr. 2/L1/18.09.2002 în suprafaţa de 296,8 ha 2017-01-25
5 / 2017 Privind aprobarea reţelei şcolare in Comuna Mândra, care va funcţiona in anul şcolar 2017-2018 2017-01-25
4 / 2017 Privind aprobarea scutirii de la plata taxei de paza pentru anul 2017 a persoanelor incadrate cu contract de voluntariat, conform H.G. nr. 1579/2005, in cadrul serviciului voluntar pentru situaţii de urgenta Mândra şi acordarea compensaţiei pentru timp efectiv lucrat 2017-01-25
3 / 2017 Privind aprobarea Planului de lucrări de interes local pentru anul 2017 in comuna Mândra 2017-01-25
2 / 2017 Privind aprobarea contului de incheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2016 2017-01-25
1 / 2017 Privind aprobarea utilizării sumei de 2.542.297,10 lei din excedentul bugetar al anului 2016 pentru acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare 2017-01-09
Înapoi